INEDIT: Acatistul Muceniţei Heruvima de la Mănăstirea Petru Vodă (+8 Noiembrie). DOINA MORŢILOR – VIDEO

Condac 1

Apărătoare a sfintelor scrieri, ostenind întru viaţă cărturărească, ai mărturisit dragostea ta de Adevăr şi cu vorba bine-cunoscătoare, şi cu bărbăţie răbdând moarte mucenicească, Maică prea-vitează, iar proslăvită fiind în Cer, te-ai făcut de-suflet-întăritoare celor ce-ţi cântă ţie: Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Icos 1

Bucură-te, a Sfinţilor Ierarhi bine-cinstitoare

Bucură-te, adevărată ucenică a lui Justin cel Mare

Bucură-te, a Sfinţilor Arhangheli bună-biruitoare

Bucură-te, a Maicii Domnului smerit-bucurătoare

Bucură-te, a Tatălui preafrumoasă stâlpare

Bucură-te, a Duhului Sfânt bine-desluşitoare

Bucură-te, a Adevărului Întrupat mult-nevoitoare

Bucură-te, a Sfintei Treimi porumbiţă drept-cugetătoare

Bucură-te, că dimpreună cu Sfinţii apăraţi de tine te-a socotit a te ferici

Bucură-te, propovăduitoarea dogmelor celor drepte ale Bisericii

Bucură-te, că mai mult decât viaţa ai iubit cuvintele ei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 2

Din copilărie ai iubit limba strămoşească: limba română, cea dulce-grăitoare şi de taine purtătoare, şi limba Bisericii Apostolice: ellina şi latina; pe acestea trei ca pe nişte vase de mult preţ socotindu-le, îndelung cercetându-le şi fierbinte iubindu-le, ai slăvit prin ele pe Dumnezeu-Cuvântul, cântându-I: Aliluia!

 

Icos 2

Bucură-te, odrasla Moldovei

Bucură-te, podoaba României

Bucură-te, clopotul trezviei

Bucură-te, buciumul Pravoslaviei

Bucură-te, nestemata evloghiei

Bucură-te, trandafirul Împărăţiei

Bucură-te, stâncă a credinţei

Bucură-te, lucrătoarea umilinţei

Bucură-te, că de Hristos ai ascultat până la moarte

Bucură-te, că aşa ţi-ai câştigat în ceruri fericită soarte

Bucură-te, strălucită apologetă a Ortodoxiei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 3

Citind nepătimaş scrierile Sfinţilor Părinţi în original, ai străvăzut în ele cuvintele vii şi de viaţă dătătoare ale Celui Veşnic Viu şi Veşnic Acelaşi, şi hrănindu-ţi mintea cu chipurile adevărului şi sufletul cu darurile Harului ai înţeles că de aceea Biserica este Trupul lui Hristos, fiindcă în Duh şi Adevăr cântă prin Sfinţi: Aliluia!

 

Icos 3

Bucură-te, cu Primul Sinod Ecumenic cinstind deofiinţimea cu Tatăl a Fiului

Bucură-te, cu al doilea Sinod Ecumenic cinstind desăvârşirea Crezului

Bucură-te, cu al treilea Sinod Ecumenic cinstind pururea fecioria Maicii Domnului

Bucură-te, cu al patrulea Sinod Ecumenic anatematisind eresul monofizismului

Bucură-te, cu al cincilea Sinod Ecumenic anatematisind eresul origenismului

Bucură-te, cu al şaselea Sinod Ecumenic cinstind cele două lucrări şi voi ale Mântuitorului

Bucură-te, cu al şaptelea Sinod Ecumenic cinstind sfintele cărţi şi odoare

Bucură-te, cu al optulea Sinod Ecumenic cinstind a Sfântului Duh lucrare

Bucură-te, cu al nouălea Sinod Ecumenic cinstind a harului participare

Bucură-te, a ecumenismului acestui veac anatematisitoare

Bucură-te, ceea ce cu sfinţitoare chinuri ne-ai păzit cârma Corabiei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 4

Aşa cum odinioară saducheii şi fariseii schimbau Vechiul Testament după înţelesurile născocirilor lor potrivnice lui Dumnezeu, aşa şi astăzi duhurile răzvrătite se sileau să te cumpere, Muceniţă; dar tu cu înţelepciune scuipând reaua lor socotinţă, ai luat Crucea şi ai urmat ei strigând: Aliluia!

 

Icos 4

Bucură-te, că n-ai îndrăznit a muta o iotă din Scrierile unui Sfânt

Bucură-te, că mustrări înfricoşătoare faci celor cu samavolnic gând

Bucură-te, că ţi-ai dat viaţa păzind testamentul Sfântului Gură-de-Aur

Bucură-te, ceea ce pui blestem celor ce îndrăznesc să-i fure din tezaur

Bucură-te, că pentru fiecare cuvânt de-al Sfinţilor ai pătimit chinuri amare

Bucură-te, că celor ce schimbă hotarul Sfinţilor eşti potrivnică tare

Bucură-te, că ai cunoscut că Duhul Sfânt e Cel ce scrie prin Sfinţi

Bucură-te, cruntă judecătoare a celor ce se trufesc faţă de Părinţi

Bucură-te, ceea ce cu adevărat în vorbă şi faptă ai urmat Părintelui Justin

Bucură-te, că dreapta-credinţă ai mărturisit-o cu suferinţe şi suspin

Bucură-te, straşnică împotrivitoare a uzurpatorilor teologiei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 5

Cu viaţa ta ai mărturisit că Împărăţia lui Dumnezeu „nu e în cuvânt, ci în putere”, şi că „credinţa fără fapte este moartă” şi că „cu inima se crede întru dreptate, iar cu gura se mărturiseşte spre mîntuire”; şi cu puterea Celui Preaînalt te-ai împotrivit ateilor fără-de-lege, arătând că nu omul creează pe Dumnezeu, ci Dumnezeu pe om, şi de aceea se cuvine a cânta: Aliluia!

 

Icos 5

Bucură-te, că pe tatăl minciunii l-ai urât

Bucură-te, că pe slugile lui le-ai doborât

Bucură-te, că astfel ai păzit făgăduinţa Sfântului Botez

Bucură-te, că nu te-ai plecat ispitei să schimbi Sfântul Crez

Bucură-te, că uneltirile „dracilor teologi” limpede le-ai arătat

Bucură-te, că pentru aceasta slugile lor văzute s-au întărâtat

Bucură-te, că urâtorii de Hristos ca pe o icoană a Lui te-au socotit

Bucură-te, că de aceea a te ucide şi pe tine ca pe El s-au sfătuit

Bucură-te, că iubind inima ta, Hristos „soră şi maică a Sa” te-a numit

Bucură-te, că iubind Evanghelia Sa, doar dragostea Lui ai voit

Bucură-te, ceea ce cu viaţa ta ne-ai păzit moştenirea evlaviei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 6

Neluând în seamă ameninţările stăpânitorilor acestei lumi care voiau să siluiască conştiinţa ta, ai dispreţuit aidoma şi ceata slavei deşarte a scriitorilor scormonitori de deşertăciuni şi a propovăduitorilor de urâciuni, „împărţindu-i în smintiţi şi în mişei” pe răzvrătiţi şi pe slugarnici; şi risipindu-i cu dreapta-cugetare ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 6

Bucură-te, adânc-cercetătoarea adevărurilor credinţei

Bucură-te, desluşitoarea uneltirilor necredinţei

Bucură-te, întărirea adevăraţilor smeriţi mărturisitori

Bucură-te, pedepsire dumnezeiască a lupilor trufaşi şi răpitori

Bucură-te, pe calea cea strâmtă a Adevărului patristic mergătoare

Bucură-te, de calea cea largă a ecumenismului talmudic feritoare

Bucură-te, înţeleaptă mărturisitoare cu smerenie

Bucură-te, că nimic n-ai făcut fără blagoslovenie

Bucură-te, că ai înjugat curajul cel sfânt cu dreapta-cunoştinţă

Bucură-te, că ai urât curajul drăcesc al celor cu nebună-credinţă

Bucură-te, cu ceata Eufimiei, Ecaterinei, Marinei şi Melaniei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 7

Ascultând Glasul Tatălui ceresc prin glasul Părintelui tău duhovnicesc, Cuviosul Justin, ai lepădat lumea şi abia păşind primii paşi în chemarea monahicească, ai zburat, prin chipul cugetării, al pocăinţei şi al nevoinţei, mai sus decât cei ce ostenesc în ele ani îndelungaţi; pentru aceasta minunându-ne de râvna ta frumoasă, strigăm lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 7

Bucură-te, că Duhul Sfânt ţi-a arătat harul umilinţei

Bucură-te, că de la El ai învăţat tainele credinţei

Bucură-te, că Părintele Justin ţi-a arătat harul suferinţei

Bucură-te, că de la el ai învăţat taina pocăinţei

Bucură-te, că Hristos Însuşi ţi-a arătat slova Împărăţiei

Bucură-te, că văzând credinţa ta, ţi-a dăruit haina curăţiei

Bucură-te, cea de Părintele Justin bine povăţuită

Bucură-te, cea de Mănăstirea Petru Vodă ocrotită

Bucură-te, că acum cu Părintele Justin în Rai te odihneşti

Bucură-te, că Mănăstirea lui cu sfintele tale moaşte o ocroteşti

Bucură-te, că dreapta-credinţă o păzeşti întru vieţuitorii ei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 8

Cu credinţa Sfinţilor preschimbându-ţi firea delicată cu virtutea bărbăţiei, ca odinioară Amma Sarra, te-ai arătat vas ales de cugetare duhovnicească şi de mucenicie bine-înmiresmată, bucurând pe Cel ce ţi-a primit cântarea: Aliluia!

 

Icos 8

Bucură-te, aspră postitoare

Bucură-te, pildă de înfrânare

Bucură-te, îndelung-pătimitoare

Bucură-te, demonilor biruitoare

Bucură-te, că trupul ţi-ai topit în nevoinţe

Bucură-te, că nu te-ai temut de suferinţe

Bucură-te, că chinurile pentru credinţă te-au sfinţit

Bucură-te, că ademenirile lumii le-ai dispreţuit

Bucură-te, pururea rugătoare

Bucură-te, mult-priveghetoare

Bucură-te, preaînţeleaptă lucrătoare a călugăriei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 9

Pe ritorii cei mincinoşi ai şcolilor rău-cugetătorilor i-ai defăimat ca pe nişte dascăli ai gheenei, ca pe nişte pui de năpârci, vânzători de Dumnezeu şi iubitori de arginţi; pentru aceea ucigându-te ei cu chinuri groaznice, nu te-ai spăimântat, ci ai lăudat până la sfârşit pe Dumnezeu, cu graiuri ortodoxe cântându-I: Aliluia!

 

Icos 9

Bucură-te, că de mic copil ai îndrăgit milostenia şi dreptatea

Bucură-te, că şi-n tinereţe pentru frumoasa cugetare ai iubit singurătatea

Bucură-te, că în greaca veche şi latină ai strălucit

Bucură-te, că nu pentru slavă deşartă, ci pentru Biserică ai ostenit

Bucură-te, că lepădând deşertăciunea, toată viaţa pentru învăţătură te-ai jertfit

Bucură-te, că alungând înşelăciunea, până la moarte înţelepciunea Bisericii ai iubit

Bucură-te, că ai râvnit lui David pe calea rugăciunii

Bucură-te, că ai urmat lui Solomon pe calea înţelepciunii

Bucură-te, de schisme şi de eresuri pavăză luminoasă

Bucură-te, a sfintelor înţelesuri cunoscătoare preacuvioasă

Bucură-te, iubitoare a Sfinţilor tâlcuitori ai Evangheliei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 10

Arătând curatele izvoare ale scrierilor Sfinţilor de Dumnezeu purtătorilor Părinţi ai Bisericii, ai surpat vicleniile apusului, şi ai mărturisit lumii pe Hristos-Adevărul şi adevăratul Ziditor al lumii şi Cap al Bisericii, înaintea Căruia capetele idolatrilor nu pot să se plece şi să cânte: Aliluia!

 

Icos 10

Bucură-te, nimicitoarea minciunii falşilor creştini

Bucură-te, adeveritoarea dreptăţii ortodocşilor creştini

Bucură-te, dovedirea relei credinţe a romano-catolicilor

Bucură-te, păstrătoarea învăţăturii apostolilor

Bucură-te, arătarea cerbiciei origeniştilor

Bucură-te, învingătoarea talmudiştilor

Bucură-te, că Revelaţia ai păzit cu paloşul Iuditei

Bucură-te, că de Dătătorul ei, Hristos, te bucuri ca ochii Talitei

Bucură-te, că ai străjuit cuvântul Domnului cum se cuvine

Bucură-te, că ai arătat că cunoaşterea de Dumnezeu e calea vieţii creştine

Bucură-te, că acum stai de strajă nouă în slava veşniciei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 11

Nu ţi-ai cruţat nici tinereţile, nici puterile minţii tale preafrumoase, ci pe toate le-ai socotit ofrandă lui Dumnezeu; pentru aceea, preţuind sănătatea duhului mai mult decât pe a trupului şi păzind cuvintele Lui mai mult decât viaţa cea vremelnică, dănţuieşti, fericită, lui Hristos pururea cântând: Aliluia!

 

Icos 11

Bucură-te, că zilele ţi le petreceai citind Scriptura în scolii

Bucură-te, că nopţile le treceai suferind arsura bolii

Bucură-te, că a sfinţilor învăţătură o citeai fără încetare

Bucură-te, că ai arătat cum se deprinde dreapta-cugetare

Bucură-te, că trupul ţi se chinuia cumplit în fiecare clipă

Bucură-te, că sufletul prin sfinte gânduri îşi înălţa aripă

Bucură-te, că întreceai pe mulţi Bătrâni în smerita cugetare

Bucură-te, că virtutea să ţi-o ascunzi nu puteai, strălucind ca un soare

Bucură-te, adânc cunoscătoare a Tradiţiei, minte prea-ascuţită

Bucură-te, mult-ostenitoare a Pocăinţei, maică preasmerită

Bucură-te, împreună-glăsuitoare cu Părinţii Pustiei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

 

Condac 12

Zdrobind slava deşartă şi bogăţiile lumii, ai ales slava lui Hristos şi bogăţia cea nepieritoare a Înţelepciunii Tatălui; pentru aceea cuvintele Sfintei Scripturi le-ai cercetat cu luare-aminte şi le-ai pus în lucrare cu fapta, până la moarte urmându-le cu nădejde, credinţă şi dragoste, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icos 12

Bucură-te, căci cu mintea ai lucrat filosofia

Bucură-te, căci cu duhul ai dobândit filocalia

Bucură-te, căci cu postul ai biruit duhul mâniei

Bucură-te, căci cu privegherea ai dobândit harul trezviei

Bucură-te, căci cu chinurile ai nimicit duhul curviei

Bucură-te, căci cu lacrimile ai dobândit harul curăţiei

Bucură-te, căci cu osteneli patristice ai zdrobit duhul mândriei

Bucură-te, căci cu ascultarea ai dobândit harul smereniei

Bucură-te, căci cu tăria voinţei de mântuire ai risipit duhul temerii

Bucură-te, căci cu înălţimea nevoinţei ai primit însutit roada cererii

Bucură-te, Maică preacuvioasă, bucuria Pustiei

Bucură-te, Muceniţă Heruvima, apărătoare a Predaniei!

Condac 13

O, Maică preacuvioasă, care cu mărturisirea înţeleaptă şi mucenicia ta vitejeşte ai luat desăvârşirea, roagă-te pentru noi cei ce te cinstim şi iubim Cuvântul mântuirii, să primim prin mijlocirea ta darul discernământului, ca aflând calea apărării credinţei prin jertfă de sine şi cuget smerit, să cântăm dimpreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Sursa: Mănăstirea Petru Vodă

Despre viaţa Muceniţei, aici.

MARTURISITORII

Sfânta Muceniţă Heruvima de la Petru Vodă, săvârşită la venirea Arhanghelilor. 18 ani de la plecarea la Ceruri. FOTOGRAFII IN MEMORIAM

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.