Connect with us

Până la canonizare, răstignirea părintelui Arsenie Boca continuă!

Fără îndoială că satana sau diavolul (reprezentat în pictura părintelui în scena Călugărul răstignit şi în cea a Judecăţii particulare) – „Sărsăilă“, cum îl numea părintele -, nu s-a bu­cu­rat nici de predicile Părintelui Arsenie la Sâmbăta, nici de duhovnicia Sfinţiei Sale din mij­locul mulţimilor, nici de semnele şi minunile din închi­soare şi de la Canal (ade­ve­rite de martori), nici de smerenia adâncă a Sfinţiei Sale, precum nici de dragostea de Dumnezeu şi de oameni, trăită la cea mai înaltă intensitate, prin nevoin­ţe numai de Dumnezeu ştiute. Nu se bucură diavolul nici de chilia părintelui Arsenie săpa­tă în munţi, nici de pictura de la Drăgănescu, nici de semnele şi minunile de la crucea şi de la mormântul Sfinţiei Sale şi cu atât mai puţin de râul de oameni devenit fluviu de pelerini, din aproape toate părţile şi toate locurile unde vieţuiesc români, în ţară şi străinătate, care se revarsă spre Prislop. Sabia de foc a părintelui nostru Arsenie – „Arhanghelul“ de la Prislop! – care a tăiat în cangrena păcatului la noi, la români (avorturi, necurăţie, beţie, fumat, înjurături şi toate celelalte), îl ustură şi-l arde pe vrăjmaşul cel nevăzut al mântuirii oamenilor. De aceea nu este de mirare faptul că, aşa după cum de câteva ori iudeii au luat pietre în mâini ca să arunce după Iisus şi împotriva lui Iisus (Ioan 8, 59; 10, 31; 11, 38), precum mai târziu împo­triva Sfântului Arhidiacon Şte­fan, ucigându-l, pentru că nu puteau răbda şi accepta desco­perirea Revelaţiei din sinedriu – Şederea Mântuitorului Iisus Hristos Cel mort şi Înviat, în cerurile deschise, pe tron, de-a dreapta Tatălui (Faptele Apos­tolilor 7, 55-60); tot aşa, nu ne mirăm nicidecum şi nu ne vom mira de cei ce au făcut acelaşi lucru cu sfinţii în vieţile lor şi cu părintele nostru Arsenie în vremea noastră. Maica Dom­nului a fost oarecând înjun­ghi­ată în obraz, în Icoană, în Mun­tele Athos, chiar de către cineva care purta haină neagră şi lungă! Până la canonizare, răstignirea părintelui Arsenie Boca continuă! Dacă hulitorii şi batjocoritorii de pe Golgota din Vinerea Patimilor se transferă pe internet, nu e nici o mirare! Însă: „Vedeţi că nimic nu folo­siţi. Iată că lumea se duce după El.“ (Ioan 12, 19) – după Hristos în Ierusalim şi după părintele Arsenie Boca la Prislop!

Citiți: Tatiana Niculescu falsifică, plagiază și maculează biografia Părintelui Arsenie Boca. FANTASMAGORIILE HUMANITAS și 

Tatiana Niculescu Bran și Gabriel Liiceanu spulberați de ucenicul Părintelui Arsenie Boca, Preasfințitul Daniil, Episcop-locțiitor al Daciei Felix: Volumul Humanitas, o blasfemie şi o infamie cu iz demonic

Apologia părintelui Arsenie Boca

PS Daniil la mormântul Părintelui Arsenie Boca

Deoarece Sfântul Pă­rinte Antonie cel Mare, „Patriarhul monahismului or­to­dox“, ne spune în Patericul e­giptean că „în tot ce faci, să ai mărturia Sfintelor Scripturi“ (avva Antonie 5), rânduim la în­ceputul cuvântului nostru ar­hieresc, teologic şi duhovnicesc, de apărare a preacuviosului părintelui nostru Arsenie de la Prislop, la 26 de ani de la trece­rea Sfinţiei Sale la cele veş­nice, spre ştiinţă, înştiinţare şi luare-aminte, acest cuvânt dumne­zeiesc din cărţile Regilor: „A­tunci au luat filistenii chivotul Domnului şi l-au dus din Eben-Ezer la Aşdod. Apoi au ridicat filistenii chivotul Domnului şi l-au vârât în capiştea lui Dagon şi l-au pus lângă Dagon. Iar a doua zi s-au sculat Aşdodenii dis-de-dimineaţă şi iată Dagon zăcea cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului. Şi au luat ei pe Dagon şi l-au pus iar la locul lui. Şi s-au sculat ei dis-de-dimineaţă în ziua urmă­toare, şi iată Dagon zăcea cu faţa la pământ înaintea chivotului Domnului; dar capul lui Dagon şi amândouă picioarele şi mâinile lui zăceau tăiate pe prag, fiecare deosebi, şi rămă­se­se numai trunchiul lui“ (I Regi 5, 1-4).

Şi pentru că Sfântul Părinte Simeon Noul Teolog (946-1022), apărând cultul ortodox al părintelui său duhovnicesc, Cu­viosul Simeon Evlaviosul de la Mănăstirea Studion din Con­stantinopol, spune că: „Ci­ne nu este în comuniune cu sfin­ţii contemporani lui, este lip­sit de comuniunea sfinţilor!“, întrucât s-au ridicat în ultima vreme destui „Atoni“ împotriva părintelui Arsenie Boca şi a cultului uimitor şi copleşitor pe care marea majoritate a româ­ni­lor ortodocşi o au faţă de Sfin­ţia Sa, prin pelerinajele de la Prislop, Sâmbăta şi Drăgănes­cu, adăugăm şi acest fragment cunoscut, din Sinaxarul zilei de 15 august: „Atunci s-a întâmplat unuia din numărul preo­ţi­lor din legea veche, anume Ato­nie, de a ieşit la drum. Acela, după ce norul s-a ridicat la înălţime după dumnezeiasca rânduială şi pentru o mai mare minune, a văzut pe Sfinţii A­pos­toli şi mulţimea credincio­şi­lor cu lumânări şi cu cântări de Psalmi, înconjurând patul Prea­­sfintei Născătoare de Dum­nezeu, şi, umplându-se de zavistie, a înnoit în sine vechea răutate asupra Domnului nostru Iisus Hristos, şi a zis: «A­cesta este trupul ce a născut pe înşelătorul acela care a stricat legea părinţilor noştri! Vezi ce fel de cinste are?». Şi fiind tare cu trupul, de mare mânie, s-a repezit cu sălbăticie şi a aler­gat spre pat, voind să răs­toarne la pământ Preacuratul trup al Preasfintei Fecioare Ma­ria. Dar, când mâinile lui cele îndrăzneţe s-au atins de pat, îndată au fost tăiate de sa­bia cea nematerialnică a izbân­dirii lui Dumnezeu de îngerul cel nevăzut, şi au rămas lipite de pat; iar Atonie a căzut, răc­nind şi văitându-se cu amar.“ („Vieţile Sfinţilor“ pe luna august, Sinaxarul Praz­ni­cului A­dor­mirii Maicii Dom­nului).

„O smerită mărturisire ortodoxă de credinţă, exprimată plastic“

De la începuturile slujirii, lucrării, propovăduirii şi misiunii duhovniceşti ale părintelui Arsenie în „mijlocul câmpului – şi spaţiului ninivitean românesc – plin cu oase omeneşti“ (cf. Iezechiel 37, 1), de la Sâm­băta, Prislop şi Drăgănescu, Sfinţia Sa a fost precum „un semn care va stârni împotri­viri“ (Luca 2, 34) – după cuvintele profetice ale Dreptului Si­meon, rostite în ziua Întâmpi­nării Domnului, către Sfânta Fecioară Maria Născătoare de Dumnezeu, cu referire la Prun­cul Mântuitor Iisus Hristos, adus la 40 de zile la templul din Ierusalim; „împotriviri“ de care sunt pline dosarele de urmă­ri­re antihristică de la CNSAS, iar în ultimul timp gura lumii şi gura iadului de pe internet.

Părintele Arsenie Boca a deranjat în timpul vieţii şi deranjează încă şi mai mult după moarte! Părintele Arsenie Boca nu are nevoie nici de evlavia cuiva, nici de unanimitate şi nici măcar de vreo canonizare. Părintele Arsenie Boca este ceea ce este: creştin ortodox bo­tezat; absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu; u­cenic al Sfântului Munte A­thos; ctitor spiritual al Mănăs­tirii „Brâncoveanu“ de la Sâm­băta de Sus (căreia i-a dat au­ră) şi stâlp de foc la Sfânta Mănăstire Prislop (căreia îi dă nimb).

Părintele Arsenie Boca a fost vreme de şase ani diacon al Catedralei Mitropolitane din Sibiu; preot vrednic al lui Hristos, duhovnic iscusit, pro­po­văduitor şi trăitor al Evan­gheliei Domnului, slujitor în­flă­cărat şi înlăcrimat al Sfintei şi dumnezeieştii Liturghii, păs­tor de suflete, om al lui Dum­nezeu, mărturisitor şi pătimitor pentru Hristos, în închisori şi la Canal şi pictor bisericesc, desfăşurându-ne spre contemplare înaintea ochilor duhovni­ceşti – după „Cărarea Împără­ţiei“ de la Sâmbăta şi Predicile („Cuvinte vii“) de la Prislop – „o smerită mărturisire ortodoxă de credinţă, exprimată plastic“ (cf. Pisania), prin pictura bisericii de la Drăgănescu de lângă Bucureşti.

Părintele Arsenie Boca n-a avut nici o condamnare politică şi nici o condamnare canonică! Sfinţia Sa a fost scos pe nedrept din mănăstire în contextul decretului 410 din 1959, printr-un ordin scris al Episcopiei de care aparţinea atunci Sfânta Mănăstire Prislop, izgonit şi aruncat în lume civil şi dorind mereu să se întoarcă, împreu­nă cu maica Zamfira şi cu obştea de monahii aruncată pe drumuri, la Prislop şi nu în altă parte! În cei 30 de ani de exil (1959-1989), precum Sfântul Ioan Evanghelistul în insula Patmos şi vremea de pribegie, precum Moise în Sinai 40 de ani, mai înainte de revelaţia ru­gului aprins, părintele nostru Arsenie Boca şi-a înţeles şi şi-a acceptat crucea rânduită şi îngăduită de Dumnezeu prin oamenii Cezarului roşu de atunci. Dar părintele nu şi-a întrerupt rugăciunea minţii şi rugăciunea inimii sau rugăciu­nea lui Iisus şi închinarea în Duh şi Adevăr, lucrare duhov­nicească şi mistică filocalică care constituie proscomidia, mie­zul, esenţa şi epicleza Litur­ghiei interioare. De aceea, Sfin­ţia Sa, începând de la Sâmbăta şi Prislop şi cu atât mai mult de la Drăgănescu şi Sinaia, s-a în­vrednicit de haruri şi harisme, de daruri duhovniceşti deose­bite, de care puţini se învrednicesc cu adevărat într-o sută sau în sute de ani. Străvederea cu duhul, cunoaşterea, citirea şi descoperirea gândurilor, dezvă­luirea trecutului omului şi descoperirea profetică a viitorului omului, ţării şi lumii au fost şi sunt lucrări ale Duhului Sfânt, care s-au manifestat din belşug în viaţa curată moral şi sfântă duhovniceşte a Sfinţiei Sale, în ciuda oricăror calomnii; în scri­e­rile pline de înţelepciune, cla­ri­tate, precizie, concizie şi lim­pezime şi în pictura străbătută de transparenţă în haruri şi lumini taborice, care o fac unică în ţară, unică în Ortodoxie şi unică în lume, ca expresie estetică a Revelaţiei dumneze­ieşti întemeiată pe Sfânta Scrip­tură şi Sfânta Tradiţie, cu nuanţe reale de originalitate şi aplicare la omul modern, cu me­saj profund teologic, curat dogmatic, limpede ecumenic şi nu lipsit pe alocuri de accente pro­fetice (care ar trebui să ne pună pe toţi pe gânduri).

„Ţineţi cu poporul, ca să nu rătăciţi!“

Sfârşindu-şi viaţa în exil la Aşezământul monahal de la Sinaia în 28 noiembrie 1989, spovedit şi cuminecat cu Sfin­tele Taine ale lui Hristos – precum Sfântul Ioan Gură de Aur în anul 407 la Comana, Sfântul Maxim Mărturisitorul în 662 la Lazica şi Sfântul Simeon Noul Teolog la Mănăstirea Sfânta Marina în 1022 şi atâţia alţi sfinţi -, Arsenie Boca este un părinte al neamului nostru, un mijlocitor, un călău­zitor şi o­cro­titor şi un rugător fierbinte către Dumnezeu. Eu îl văd şi îl socotesc pe părintele nostru Arsenie Boca ca pe unul dintre preoţii sfinţi ai Bisericii noastre Ortodoxe, purtători ai chivotului lui Hristos peste Iordanul istoriei, în spaţiul nostru românesc (cf. Iosua 3, 14-17). Văzân­du-L şi simţindu-L răs­tignit pe Mântuitorul Hris­tos în regimul trecut, vreme de zeci de ani, pe o cruce nevăzută mai mare decât cea de pe Caraiman, părintele nostru Ar­senie Boca a fost printre puţinii – dacă nu chiar singurul, precum Sfântul Ioan Evanghe­lis­tul – care au stat cu deplină statornicie şi cu desăvârşită verticalitate, lângă crucea lui Hris­tos, fără vreun compromis cu cei fără de Dumnezeu.

Cuvintele unui mare ierarh, rostite cu un veac în urmă: „Ţineţi cu poporul, ca să nu rătăciţi!“, se potrivesc întocmai şi în cazul părintelui Ar­senie de la Prislop. Şi poporul ţine cu Sfinţia Sa, pentru că-i confirmă sfinţenia vieţii; îi pecetluieşte ortodoxia învăţă­tu­rii şi a spiritualităţii şi îi sim­te şi îi poartă pe umeri autenticitatea cultului şi a evla­viei, până în pragul şi în ziua „plinirii vremii“ canonizării! Urmaşii răzvrătiţilor lui Core, Datan şi Aviron împo­triva evidenţei (Numerii 16, 1) însă, precum şi discipolii tâlharului batjocoritor, răstignit de-a stânga Domnului (Luca 23, 39), singuri se osândesc pe ei înşişi, în faţa lui Dumnezeu şi a neamului românesc, spo­rin­du-şi vina, împreună cu toţi hulitorii, specialişti în pălmu­iri, cărora Iisus le răspunde pes­te veacuri: „Dacă am vorbit rău, dovedeşte că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi?“ (Ioan 18, 23), pentru că la Judecata de Apoi se vor da pe faţă „gândurile multor i­nimi“ (cf. Luca 2, 35).

† Daniil arhiereul

Ziarul Lumina

MĂRTURISITORII

Print Friendly, PDF & Email
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Părintele Ilie Lăcătuşu din Giulești, sfântul cu moaşte întregi din România sau mortul-viu. Mărturii impresionante la 20 de ani de la descoperirea sa și la 35 de ani de la nașterea la Cer (+22 iulie 1983)

Articole

Uciderea bestială a Căpitanului Mişcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu. Crima din noaptea Sfântului Andrei. FOTO-DOCUMENTE

Articole

O fotografie inedită cu Corneliu Zelea Codreanu şi o scrisoare a Olguţei Blănaru Iordănescu (+6 octombrie 2015) împreună cu alte foto-mărturii

Articole

A avut Patriarhul Teoctist o moarte martirică? Ultimele cuvinte: “Merg la operaţie ca la Sfanta Liturghie”. REMEMBER la 9 ani în Ceruri (†30 iulie 2007)

Articole

Connect